REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

RULTABULO.COM

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ROLA RULTABULO.COM
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z RULTABULO.COM
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA
 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA
 7. WARUNKI KORZYSTANIA Z WYSZUKIWARKI
 8. WARUNKI DODAWANIA OGŁOSZEŃ
 9. WERYFIKACJA USŁUGODAWCÓW
 10. WARUNKI SKŁADANIA OFERT I REZERWACJI, ZAWARCIE UMOWY
 11. WYSTAWIANIE OCEN I OPINII
 12. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z RULTABULO.COM
 13. PROWIZJA RULTABULO.COM, WYPŁATA ŚRODKÓW PRZEZ USŁUGODAWCÓW
 14. USŁUGI REKLAMOWE W RULTABULO.COM
 15. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 16. PLASOWANIE USŁUG, USŁUGI DODATKOWE
 17. DOSTĘP DO DANYCH, DANE OSOBOWE
 18. KONTAKT Z RULTABULO.COM
 19. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
 20. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 21. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 22. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 23. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 24. PRAWA AUTORSKIE DO RULTABULO.COM ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://rultabulo.com (dalej jako: „Rultabulo.com”, „Serwis” lub „Serwis Internetowy”).

Rultabulo.com pozwala użytkownikom na wyszukiwanie, przeglądanie i dodawanie ogłoszeń dotyczących wynajmu obiektów sportowych, a także świadczenia usług trenerskich w zakresie dyscyplin sportowych określonych na stronach Serwisu Internetowego. Użytkownik zainteresowany zawarciem umowy może skontaktować się z ogłoszeniodawcą bezpośrednio albo skorzystać z opcji rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

Właściciel Rultabulo.com nie jest stroną transakcji zawieranych między użytkownikami za pośrednictwem Serwisu. Rolą Serwisu Internetowego jest wyłącznie skojarzenie osób oferujących określone usługi z osobami, które tych usług potrzebują. Serwis Internetowy udostępnia narzędzia ułatwiające zawarcie umowy dotyczącej przedmiotu ogłoszenia, jednak za wykonanie umowy odpowiadają między sobą bezpośrednio użytkownicy.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi wystawianie ogłoszeń oraz rezerwacja usług poprzez Serwis Internetowy. Niniejsze warunki regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Rultabulo.com

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Rultabulo.com jest Pierre Dziedzic z adresem do doręczeń: ul. Moniuszki 16/7, 43-300 Bielsko Biała; adres poczty elektronicznej: info@rultabulo.com (dalej jako: „Właściciel”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Podstawą funkcjonowania Rultabulo.com są niezależne podmioty trzecie w stosunku do Właściciela – są to Użytkownicy korzystający z Serwisu w celu oferowania Usług (Usługodawcy) albo w celu ich wyszukiwania i rezerwowania (Usługobiorcy). Użytkownicy mogą zawierać transakcje, publikować Ogłoszenia oraz komunikować się za pośrednictwem Rultabulo.com na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:
  1. CENNIK – cennik odpłatnych funkcjonalności i usług Rultabulo.com dostępny w odpowiedniej zakładce na stronach Serwisu Internetowego.
  2. FORMULARZ OFERTY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający Usługodawcy złożenie Oferty w odpowiedzi na Ogłoszenie, w szczególności poprzez określenie głównych warunków Oferty, takich jak cena Usług.
  3. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający Usługobiorcy złożenie Rezerwacji w odpowiedzi na Ogłoszenie, w szczególności poprzez określenie głównych warunków Rezerwacji, takich jak termin Usług.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Rultabulo.com (w tym zawarcie umowy o świadczenie Usług) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Rultabulo.com, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Właściciela za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o funkcjonalnościach, nowościach i promocjach
   w Rultabulo.com.
  8. OFERTA – zgłoszenie przez Usługodawcę gotowości wykonania w określonej cenie Usług będących przedmiotem Ogłoszenia, składane w odpowiedzi na Ogłoszenie Usługobiorcy za pomocą Formularza Oferty dostępnego na stronie Ogłoszenia.
  9. OGŁOSZENIE – jakiekolwiek ogłoszenie Użytkownika zamieszczone przez niego w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego, niezależnie od jego nazwy, które stanowi dla pozostałych Użytkowników zaproszenie do zawarcia umowy dotyczącej oznaczonych w nim Usług. 
  10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.). 
  11. PROFIL UŻYTKOWNIKA, PROFIL – publiczna część Konta (strona profilowa) widoczna dla wszystkich osób odwiedzających Rultabulo.com, która zawiera podstawowe informacje o danym Użytkowniku, w tym również podsumowanie jego Ogłoszeń i Usług, otrzymane oceny itp.
  12. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Rultabulo.com (w tym zawarcie umowy o świadczenie Usług) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  13. PRZELEWY24.PL – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.
  14. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  15. REZERWACJA – zgłoszenie przez Usługobiorcę chęci skorzystania w wybranym terminie z Usług będących przedmiotem Ogłoszenia, składane w odpowiedzi na Ogłoszenie Usługodawcy za pomocą Formularza Rezerwacji dostępnego na stronie Ogłoszenia.
  16. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, RULTABULO.COM – serwis internetowy prowadzony przez Właściciela i dostępny pod adresem internetowym https://rultabulo.com.
  17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Rultabulo.com na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  18. USŁUGI – usługi w zakresie treningu i instruktażu sportowego albo wynajmu obiektów sportowych (wraz ze świadczeniem ewentualnych usług dodatkowych w obrębie tych obiektów), których świadczenie może być przedmiotem transakcji zawieranych za pośrednictwem Rultabulo.com.
  19. USŁUGODAWCA – Użytkownik, który korzysta z Rultabulo.com w celu oferowania Usług.
  20. USŁUGOBIORCA – Użytkownik, który korzysta z Rultabulo.com w celu wyszukiwania i rezerwowania Usług.
  21. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  22. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, tj. (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
   a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  23. WŁAŚCICIEL – Pierre Dziedzic posiadający/a: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Moniuszki 16/7, 43-300 Bielsko adres poczty elektronicznej: info@rultabulo.com.
  24. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Użytkowników wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
 5. ROLA RULTABULO.COM
 1. Rultabulo.com wychodzi naprzeciw potrzebom dwóch grup Użytkowników – Usługobiorców, którzy potrzebują określonych Usług oraz Usługodawców, którzy są gotowi te Usługi zapewnić. Dla realizacji tych założeń Serwis Internetowy udostępnia system Ogłoszeń, Ofert i Rezerwacji, dzięki któremu Użytkownicy mogą wygodnie określić warunki, na jakich nastąpi zawarcie i wykonanie między nimi umowy o świadczenie Usług.
 2. Zawarcie umowy na odległość za pośrednictwem Rultabulo.com jest możliwe po uprzednim wystawieniu Ogłoszenia. Ogłoszenia mogą być wystawiane zarówno przez Usługobiorców, jak i Usługodawców.
  1. W przypadku Ogłoszenia wystawionego przez Usługobiorcę, Usługodawcy mogą składać swoje Oferty, zawierające w szczególności propozycję ceny wykonania Usług wskazanych w Ogłoszeniu. Usługobiorca – ogłoszeniodawca może następnie doprowadzić do zawarcia transakcji z Usługodawcą, akceptując jego Ofertę w Serwisie Internetowym.
  2. W przypadku Ogłoszenia wystawionego przez Usługodawcę, Usługobiorcy mogą składać Rezerwacje na Usługi, zawierające w szczególności informację o rodzaju, terminie i ilości Usług wskazanych w Ogłoszeniu. Usługodawca – ogłoszeniodawca może następnie doprowadzić do zawarcia transakcji z Usługobiorcą, potwierdzając jego Rezerwację w Serwisie Internetowym.
 3. Udział Rultabulo.com sprowadza się wyłącznie do udostępnienia narzędzi technicznych, które umożliwiają finalizację transakcji między Usługobiorcą a Usługodawcą. Rultabulo.com pozwala również na przekazywanie płatności za Usługi, za co Właściciel pobiera od Usługodawcy opłatę w postaci prowizji potrącanej przy wypłacie należności na rzecz Usługodawcy. 
 4. Właściciel Rultabulo.com nie ma obowiązku weryfikacji warunków transakcji oraz nie ingeruje w uzgodnienia między Usługobiorcą i Usługodawcą co do kosztu, sposobu, miejsca czy terminu wykonania Usług. Użytkownicy mogą swobodnie ustalać warunki zawieranej przez nich umowy, z zastrzeżeniem, że warunki te muszą pozostawać w zgodzie z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawcy ogłaszający się ze swoimi Usługami są niezależnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Właściciela Rultabulo.com. Każdy Usługodawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Usługobiorcą za wykonanie Usług, do których świadczenia zobowiązał się na podstawie transakcji sfinalizowanej przez Rultabulo.com.
 6. Usługodawcy mogą oferować swoje Usługi jako przedsiębiorcy – w takim wypadku Usługobiorca zawierający  z nim umowę może posiadać status Konsumenta, albo jako osoby prywatne nieprowadzące w tym zakresie zarejestrowanej działalności gospodarczej – w tym wypadku Usługobiorca zawierający z nim umowę nie będzie posiadał statusu Konsumenta. Usługodawca prowadzący sprzedaż Usług w Rultabulo.com jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw Konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym.
 7. Właściciel Rultabulo.com prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych oraz pozostałych funkcjonalności Rultabulo.com wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 8. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z RULTABULO.COM
 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Użytkownikowi zakazuje się również podejmowania działań, których celem lub skutkiem jest zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego oraz wyrządzenie szkód po stronie Właściciela lub innych Użytkowników.
 3. Właściciel, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej
  z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości
  o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 4. Właściciel dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Właściciel nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy Ogłoszeń i Profili, które zostały oznaczone w Serwisie statusem „zweryfikowane”, zgodnie z zasadami weryfikacji przewidzianymi w pkt. 9 Regulaminu.
 5. Korzystanie z Rultabulo.com wiąże się ze standardowym ryzykiem występującym w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód albo uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Rultabulo.com powinien spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Właściciela: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 7. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. Korzystać z Rultabulo.com na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Korzystanie z większości Usług Elektronicznych możliwe jest bezpłatnie, z zastrzeżeniem dodatkowych, płatnych funkcjonalności przewidzianych w Cenniku oraz niniejszym Regulaminie.
 3. Podstawową Usługą Elektroniczną w Rultabulo.com jest Konto Użytkownika. Utworzenie Konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z pozostałych usług, funkcjonalności i zasobów Serwisu Internetowego zastrzeżonych dla Usługobiorców i Usługodawców.
 4. Użytkownik może korzystać w Rultabulo.com z następujących Usług Elektronicznych:
 5. Użytkownik nieposiadający Konta:
 • Przeglądanie ogólnodostępnych zakładek informacyjnych, Ogłoszeń, Profili Użytkowników.
 • Korzystanie z Wyszukiwarki.
 • Subskrypcja Newslettera.
 1. Usługobiorca – w uzupełnieniu do lit. a) wyżej:
 • Składanie Rezerwacji w odpowiedzi na Ogłoszenia.
 • Wystawianie Ogłoszeń dotyczących poszukiwanych Usług.
 • Przyjmowanie Ofert od Usługodawców.
 • Prowadzenie korespondencji prywatnej z innymi Użytkownikami.
 • Dokonywanie płatności za Usługi.
 • Wystawianie ocen i opinii o Usługodawcach.
 1. Usługodawca – w uzupełnieniu do lit. a) wyżej:
 • Prowadzenie Profilu Usługodawcy.
 • Składanie Ofert w odpowiedzi na Ogłoszenia.
 • Wystawianie Ogłoszeń dotyczących oferowanych Usług.
 • Przyjmowanie Rezerwacji od Usługobiorców.
 • Prowadzenie korespondencji prywatnej z innymi Użytkownikami.
 • Wypłata środków zgromadzonych na Koncie.
 1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz w zakładkach informacyjnych znajdujących się w Rultabulo.com.
 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA
 1. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika: (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji Konta dostępnego na stronie Serwisu, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Użytkownikiem a Właścicielem Rultabulo.com. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: adres poczty elektronicznej oraz hasło. 
 2. Utworzenie Konta w Rultabulo.com jest również możliwe poprzez jego połączenie z kontem Facebook lub Google. Konto Użytkownika zostaje utworzone z chwilą pierwszego zalogowania w Rultabulo.com za pomocą danych logowania do serwisu Facebook lub Google.
 3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Rultabulo.com, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności. 
 4. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 5. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 6. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela Rultabulo.com, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Rultabulo.com lub drogą poczty elektronicznej na adres: info@rultabulo.com.  Rozwiązanie umowy o korzystanie z Konta następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Właściciela rezygnacji Użytkownika. Po upływie tego terminu Konto zostaje usunięte – logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe. W okresie wypowiedzenia nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń, składanie Rezerwacji i Ofert oraz zawieranie umów.
 7. Zawieszenie oraz usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Usługobiorcę i Usługodawcę umów o świadczenie Usług.
 8. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Rultabulo.com.
 9. Po usunięciu Konta Użytkownik może w przyszłości założyć ponownie Konto, z zastrzeżeniem przypadków, gdy Konto zostało usunięte przez Właściciela Rultabulo.com z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, na podstawie pkt. 15 ust. 2 lit. f) Regulaminu. W takim wypadku ponowne założenie Konta jest uzależnione od uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela.
 10. WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA
 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w rubryce Newsletter widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane kolejne edycje Newslettera,
  a następnie kliknięciu pola akcji. Zapisanie się na Newsletter jest również możliwe po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta przez Użytkownika – z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rultabulo.com. Użytkownik, który posiada Konto, może również samodzielnie wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, korzystając z odpowiedniej opcji w ustawieniach swojego Konta.
 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z WYSZUKIWARKI
 1. Korzystanie z Wyszukiwarki jest możliwe po przejściu na stronę główną Serwisu Internetowego albo do jednej z dostępnych na stronie kategorii Ogłoszeń.  W zależności od preferencji Użytkownika, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanej frazy, podanie lokalizacji Użytkownika i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania według dostępnych kryteriów).
 2. Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Użytkownikowi przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Ogłoszeń dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie lub/i wybranej kategorii Ogłoszeń.
 3. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Użytkownika albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.
 4. WARUNKI DODAWANIA OGŁOSZEŃ
 1. Jedną z możliwości Konta Użytkownika jest zamieszczanie Ogłoszeń, które stają się następnie widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Rultabulo.com.
 2. W zależności od wyboru Użytkownika, Ogłoszenie może mieć postać:
  1. zapytania o Usługi – Użytkownik wystawia wtedy Ogłoszenie jako Usługobiorca.  Usługobiorca szuka Usługodawcy, który może wykonać Usługi odpowiadające warunkom wskazanym w Ogłoszeniu. Ogłoszenie Usługobiorcy ma charakter zapytania ofertowego. Usługobiorca nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na otrzymane Oferty Usług, jednak przyjęcie Oferty oznacza zawarcie wiążącej umowy z Usługodawcą.
  2. zaproszenia do skorzystania z Usług – Użytkownik wystawia wtedy Ogłoszenie jako Usługodawca. Usługodawca ogłasza się ze swoimi Usługami, które jest gotów wykonać. Usługodawca nie jest zobowiązany do odpowiadania na zapytania i Rezerwacje Usługobiorców, jednak przyjęcie opłaconej Rezerwacji oznacza zawarcie wiążącej umowy z Usługobiorcą.
 1. Dodanie Ogłoszenia przez Użytkownika jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że Właściciel Rultabulo.com może przewidywać dodatkowe funkcjonalności umożliwiające odpłatne promowanie Ogłoszeń (np. ich wyróżnienie lub uplasowanie na wyższej pozycji pośród reszty Ogłoszeń w Serwisie) na zasadach określonych w Cenniku.
 2. Dodanie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. W zależności od rodzaju Ogłoszenia, wymagane jest podanie przez Użytkownika danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe dla danego Ogłoszenia i zatwierdzenie polem akcji.
 3. Usługodawca, który zamieszcza Ogłoszenie dotyczące jego Usług w Rultabulo.com, obowiązany jest w szczególności do podania w sposób jasny i zrozumiały najważniejszych informacji o świadczonych Usługach, w szczególności takich jak: terminarz Usług; rodzaj i zakres Usług; wymagania dla Usługobiorców; cena Usług podana w złotych polskich (PLN) wraz z podatkami; sposób i miejsce świadczenia Usług; a także sposób komunikacji w sprawie umowy, w tym również w celu składania reklamacji oraz innych oświadczeń związanych z umową.
 4. Ogłoszenie dodawane przez Usługodawcę będącego przedsiębiorcą powinno zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę o Prawach Konsumenta oraz Kodeks Cywilny.
 5. Użytkownik może zmienić lub wycofać swoje Ogłoszenie w każdej chwili i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez wpływu na już zawarte i wykonane umowy.
 1. Użytkownik obowiązany jest do zamieszczania w wyłącznie zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniu nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniu muszą być zgodne z tematyką i przeznaczeniem Rultabulo.com. Ogłoszenie, jego przedmiot i opis powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Ogłoszenie powinno być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela Rultabulo.com, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 2. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia i inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów i aplikacji konkurencyjnych wobec Rultabulo.com, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów i aplikacji.
 3. Ogłoszenie (w tym jego przedmiot i opis) nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich.
 4. Usługodawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz świadczenia oferowanych Usług, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, certyfikaty, prawa do wykonywania zawodu itp. lub inne indywidualne akty administracyjne.
 5. Usługodawca, który zamieszcza Ogłoszenie dotyczące jego Usług w Rultabulo.com, obowiązany jest zawsze zapewnić, że posiada odpowiednie możliwości, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do świadczenia prezentowanych przez siebie Usług.
 6. Usługodawca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczonych Usług obowiązany jest do przestrzegania praw Konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie duplikatów Ogłoszeń, tj. zamieszczanie jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczących tego samego przedmiotu.
 8. Użytkownik obowiązany jest do formułowania w języku polskim treści Ogłoszenia.
 9. Właściciel Rultabulo.com nie gwarantuje Użytkownikom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Właściciel nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w znalezieniu osób zainteresowanych wykonaniem lub skorzystaniem z Usług będących przedmiotem Ogłoszenia.
 10. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Ogłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu, każdy Użytkownik powinien przesłać do Właściciela Rultabulo.com zgłoszenie, na przykład drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@rultabulo.com albo korzystając z formularza dostępnego pod przyciskiem „Zgłoś nadużycie” na stronie Ogłoszenia. Jeśli otrzymane zgłoszenie okaże się zasadne, Właściciel podejmie wobec ogłoszeniodawcy stosowne kroki w zakresie przewidzianym w postanowieniach punktu 15. Regulaminu. W przypadku treści o charakterze bezprawnym, Właściciel uprawniony będzie również do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do Ogłoszenia zawierającego tego typu treści.
 11. WERYFIKACJA USŁUGODAWCÓW
 1. Przed udostępnieniem Usługodawcy możliwości wystawiania Ogłoszeń w Rultabulo.com, Właściciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności danych Usługodawcy (w szczególności imienia i nazwiska / nazwy firmy, adresu, numeru NIP) oraz jego kwalifikacji podanych w ramach Konta i Profilu. Dokonanie weryfikacji jest w takim wypadku obowiązkowe dla pełnego korzystania z funkcjonalności Konta przez Usługodawcę.
 2. W zakresie weryfikacji, o której mowa w pkt. 9.1 Regulaminu, Właściciel Rultabulo.com uprawniony jest do zażądania od Usługodawcy przesłania fotokopii posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia wiarygodności oraz rzetelności danych Usługodawcy i deklarowanych przez niego kwalifikacji.
 3. W przypadku gdy weryfikacja uniemożliwia potwierdzenie danych lub kwalifikacji Usługodawcy, Właściciel Rultabulo.com informuje o tych przeszkodach Usługodawcę drogą poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz wzywa go do uzupełnienia, poprawienia lub doprecyzowania niektórych informacji. W razie braku otrzymania uzupełnionych, poprawionych lub doprecyzowanych informacji, Właściciel Rultabulo.com podejmuje określone działania w zakresie ograniczenia lub zawieszenia Konta Usługodawcy zgodnie z postanowieniami punktu 15. Regulaminu.
 4. Pozytywne przejście weryfikacji Konta przez Właściciela Rultabulo.com pozwala Usługodawcy na swobodne korzystanie z funkcjonalności przewidzianych dla Konta. Pomyślna weryfikacja Konta nie zwalnia Usługodawcy z dalszej aktualizacji informacji podanych w ramach Konta w przypadku ich zmiany.
 5. Profil Usługodawcy, który przeszedł pomyślnie weryfikację, oznaczony zostaje w Rultabulo.com etykietą „zweryfikowany”.
 6. WARUNKI SKŁADANIA OFERT I REZERWACJI, ZAWARCIE UMOWY
 1. Ogłoszenia opublikowane w Serwisie Internetowym stanowią zaproszenie do nawiązania kontaktu i zawarcia umowy na uzgodnionych przez strony warunkach. 
 2. Użytkownicy mogą zawrzeć umowę, kontaktując się ze sobą w sprawie przedmiotu Ogłoszenia za pomocą korespondencji prywatnej albo też poza Serwisem Internetowym, w szczególności telefonicznie, mailowo lub osobiście. Zawarcie umowy następuje w takim wypadku bez udziału Rultabulo.com i zostaje poprzedzone indywidualnymi ustaleniami między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 3. Zainteresowani Użytkownicy mogą również zawrzeć umowę za pośrednictwem Serwisu Internetowego w jeden z następujących sposobów:
  1. Usługodawca składa Ofertę w odpowiedzi na Ogłoszenie Usługobiorcy. Złożenie Oferty poprzedzone zostaje wskazaniem proponowanej ceny Usług w Formularzu Oferty dostępnym na stronie Ogłoszenia. Usługobiorca może wybrać interesującą go Ofertę spośród tych, które otrzymał od Usługodawców. Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego pod warunkiem akceptacji Oferty przez Usługobiorcę.
  2. Usługobiorca składa Rezerwację w odpowiedzi na Ogłoszenie Usługodawcy. Złożenie Rezerwacji poprzedzone zostaje wyborem rodzaju i terminu Usługi w Formularzu Rezerwacji dostępnym na stronie Ogłoszenia. Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego pod warunkiem potwierdzenia Rezerwacji przez Usługodawcę.

Potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usług zostaje przesłane niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę i Usługodawcę w Rultabulo.com. Zawarcie umowy potwierdzone zostaje również komunikatem informującym o przyjęciu Rezerwacji lub akceptacji Oferty, który wyświetlony zostaje w ramach Konta Usługobiorcy i Usługodawcy w Serwisie Internetowym.

 1. W obydwu powyższych przypadkach stronami transakcji są wyłącznie Użytkownicy. Właściciel Rultabulo.com nie ingeruje w warunki umowy zawartej przez Użytkowników. Użytkownicy odpowiadają bezpośrednio między sobą za wykonanie zobowiązań, których podstawą są ich Ogłoszenia, Oferty, Rezerwacje oraz zawierane przez nich umowy.
 2. Pośrednictwo Rultabulo.com polega wyłącznie na udostępnianiu narzędzi, które mają stworzyć sposobne warunki do zawarcia umowy między danym Usługobiorcą a Usługodawcą, a także – w przypadku umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu – ułatwić im przekazywanie płatności za Usługi.
 3. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania Usługobiorcy i Usługodawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – przede wszystkim Usługobiorca obowiązany jest do zapłacenia umówionej ceny i stawienia się w ustalonym miejscu i terminie, a Usługodawca obowiązany jest do wykonania Usługi. Termin i sposób wykonania świadczeń objętych umową wynika każdorazowo z treści i warunków Ogłoszenia, Oferty lub Rezerwacji oraz ewentualnie innych dodatkowych ustaleń między stronami umowy.
 4. Dokonanie płatności przez Usługobiorcę za Usługi zarezerwowane w Rultabulo.com możliwe jest za pomocą płatności elektronicznych i kartą płatniczą w serwisie Przelewy24.pl – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, nie później jednak niż przed nadejściem oznaczonej w umowie daty wykonania Usługi.
 6. Właściciel Rultabulo.com nie ma obowiązku ingerować w spory między Użytkownikami, które powstają w związku z umowami zawieranymi przez nich za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą rozwiązywać takie spory bezpośrednio między sobą i bez udziału Właściciela, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również w drodze postępowania sądowego.
 7. WYSTAWIANIE OCEN I OPINII
 1. Usługobiorca w ramach Serwisu Internetowego ma możliwość oceny Usługodawcy, z którego Usług skorzystał.
 2. Skala ocen wynosi od 1 do 5 „gwiazdek”, przy czym 1 jest najniższą oceną, a 5 – najwyższą.
 3. Ocenie może towarzyszyć także pisemna opinia Usługobiorcy na temat Usługodawcy, jego Usług i przebiegu realizacji umowy.
 4. Wystawione oceny i opinie uwidocznione są na Profilu Usługodawcy. Średnia wszystkich ocen Usługodawcy wyświetlana jest obok nazwy jego Profilu w Serwisie.
 5. Usługobiorca może wystawić ocenę tylko w stosunku do Usługodawców, z których Usług faktycznie skorzystał. Ocena powinna dotyczyć rzeczywiście Usługi, która była przedmiotem zawartej przez strony umowy.
 6. Wystawiona ocena i opinia może zostać unieważniona na wniosek jej autora lub drugiej strony (za zgodą autora oceny).
 7. Usługobiorca wystawiający ocenę obowiązany  jest do zamieszczenie oceny zgodnej ze stanem faktycznym, rzetelnej i niewprowadzającej w błąd. Usługobiorca zamieszczający swoją opinię obowiązany jest do sformułowania jej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela Rultabulo.com, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego opinię obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste. Opinia Usługobiorcy powinna być zgodna z prawdą oraz odzwierciedlać rzeczywisty przebieg realizacji umowy.
 8. Usługodawca ma możliwość udzielenia jednorazowej odpowiedzi na opinię Usługobiorcy, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej z poziomu swojego Konta.
 9. Wszelkie wypowiedzi, oceny i opinie zamieszczane przez Użytkowników w Rultabulo.com zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Właściciela.
 10. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z RULTABULO.COM
 11. Większość Usług Elektronicznych w Rultabulo.com jest bezpłatna, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu 12. Regulaminu.
 1. Odpłatne Usługi Elektroniczne są dobrowolne. Użytkownik samodzielnie decyduje o tym, czy będzie korzystał z funkcjonalności, za których użycie została przewidziana opłata.
 2. W Serwisie Internetowym wyróżnia się następujące opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych:
  1. Opłata za promocję Ogłoszeń – opłata pobierana jest od Użytkownika, która skorzysta z dodatkowej promocji Ogłoszenia w Rultabulo.com. Opłata ma charakter jednorazowy i pobierana jest w całości za określony z góry czas promocji Ogłoszenia.
  2. Subskrypcja – opłata pobierana jest od Użytkownika, który dokonuje zakupu pakietu subskrypcji określonego w Cenniku. Subskrypcja pozwala korzystać z dodatkowych funkcjonalności Serwisu Internetowego przewidzianych dla wybranego pakietu subskrypcji. Subskrypcja aktywna jest przez czas określony i wygasa automatycznie w razie jej nieprzedłużenia przez Użytkownika na kolejny okres.
  3. Prowizja za transakcje – opłata pobierana jest od Usługodawcy, który przyjmuje za pośrednictwem Rultabulo.com należności od Usługobiorców korzystających z jego Usług. Zasady pobierania prowizji określają postanowienia pkt. 13 Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje o opłatach za korzystanie z Rultabulo.com znajdują się w Cenniku.
 4. Ceny Usług Elektronicznych uwidocznione na stronie Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli dokonania zakupu.
 5. Zakup odpłatnych usług Rultabulo.com możliwy jest z poziomu Konta. Aby sfinalizować zakup, Użytkownik powinien wybrać interesującą go usługę (np. pakiet subskrypcji) i przejść do realizacji płatności. Po przekierowaniu do zewnętrznej strony z płatnościami elektronicznymi, Użytkownik powinien podać dane wymagane do celów rozliczeniowych oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za usługę. W przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć i transakcja nie dojdzie do skutku – Użytkownik powinien wtedy powtórzyć zakup w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 6. Dokonanie płatności przez Użytkownika za odpłatne usługi Rultabulo.com możliwe jest za pomocą płatności elektronicznych i kartą płatniczą w serwisie Przelewy24.pl – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.
 7. Wszelkie odpłatne usługi aktywowane zostają w Serwisie niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Właściciela Rultabulo.com.
 8. Użytkownik może zrezygnować z odpłatnych usług Rultabulo.com, z zastrzeżeniem następujących warunków: 
  1. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili i bez podania przyczyny, jednak rezygnacja staje się skuteczna z chwilą zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego. Rezygnacja z subskrypcji w trakcie okresu rozliczeniowego nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu płatności za pozostały czas jej trwania. 
  2. Usunięcie Ogłoszenia ani jakakolwiek inna rezygnacja z usług Rultabulo.com nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu płatności za aktywowaną promocję Ogłoszenia. 

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej, nie mają na celu wyłączać ani ograniczać uprawnień ustawowych Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi informacji o zakupie dokonanym w Serwisie Internetowym następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Rultabulo.com, (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu po zrealizowaniu płatności oraz (3) odnotowanie płatności w historii transakcji dostępnej z poziomu Konta.
 2. PROWIZJA RULTABULO.COM, WYPŁATA ŚRODKÓW PRZEZ USŁUGODAWCÓW
 1. Sprzedaż Usług za pośrednictwem Rultabulo.com jest odpłatna na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie 13. Regulaminu oraz Cenniku.
 2. Właściciel Rultabulo.com pobiera od Usługodawcy prowizję za pośrednictwo w transakcjach między Usługodawcą a Usługobiorcami. Szczegółowe informacje o wysokości prowizji znajdują się w Cenniku.
 3. Usługodawca ma prawo w każdej chwili wypłacenia środków otrzymanych za zrealizowane w Serwisie transakcje. Suma zebranych środków wyświetlana jest na Koncie Usługodawcy. Saldo na Koncie Usługodawcy wskazuje całkowitą kwotę przed potrąceniem prowizji Właściciela. Z chwilą złożenia dyspozycji wypłaty środki zostaną automatycznie pomniejszone o wartość prowizji Właściciela.
 4. Wypłata środków wymaga uzupełnienia przez Usługodawcę na Koncie danych rachunku bankowego zarejestrowanego w Polsce. Dane właściciela rachunku bankowego muszą być zgodne z danymi Usługodawcy podanymi na Koncie w Serwisie. W celu wypłacenia środków nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej kwoty środków na Koncie.
 5. Wypłata środków następuje w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w którym Usługodawca złożył dyspozycję wypłaty, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej z poziomu swojego Konta.
 6. USŁUGI REKLAMOWE RULTABULO.COM
 1. Właściciel Rultabulo.com umożliwia Użytkownikom skorzystanie z odpłatnych usług dodatkowych, do których należą reklamy oraz banery reklamowe. Usługi te polegają na wynajmie określonej powierzchni reklamowej na stronach Serwisu Internetowego w celu wyświetlania treści reklamowych Użytkowników (np. promujących działalność Użytkownika w zakresie usług treningowych lub obiektów sportowych). 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące formy, zakresu i kosztów usług dodatkowych mogą stanowić przedmiot indywidualnych uzgodnień Użytkownika i Właściciela Rultabulo.com. Jakiekolwiek reklamy i banery reklamowe, będące przedmiotem takiej umowy, powinny być zgodne z niniejszym Regulaminem.
 3. Celem skorzystania z usług dodatkowych w zakresie zamieszczenia reklam lub banerów reklamowych Użytkownika w Serwisie Internetowym, niezbędny jest bezpośredni kontakt z Właścicielem, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@rultabulo.com. Umowa o świadczenie usług dodatkowych opisanych w niniejszym punkcie 14. Regulaminu zawierana jest poza Serwisem Internetowym, w wyniku zgodnych ustaleń Użytkownika i Właściciela, przy czym niezależnie od miejsca i formy zawarcia takiej umowy, w kwestiach nieuzgodnionych przez strony, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Rultabulo.com lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie, w szczególności może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto lub Ogłoszenie w Rultabulo.com, zaprzestać składania Rezerwacji lub Ofert przez Formularz Rezerwacji bądź Formularz Oferty czy też wypisać się z Newslettera.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. W przypadku Usługodawcy może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń wystawianych przez tego Usługodawcę w Rultabulo.com. Działania, o których mowa powyżej, Właściciel podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika są: 
   1. nieuregulowanie przez Użytkownika wymagalnych należności względem Właściciela;
   2. podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
   3. wystawienie Ogłoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługodawcę narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
   4. wystawienie Ogłoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługodawcę narusza warunki wystawiania Ogłoszeń wskazane w Regulaminie;
   5. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników w ramach korespondencji prywatnych;
   6. składanie fikcyjnych Rezerwacji lub Ofert przez Użytkownika bez faktycznego zamiaru zawarcia umowy; 
   7. działania danego Użytkownika grożą naruszeniem renomy Właściciela i jego Serwisu Internetowego (np. ze względu na uporczywe niewywiązywanie się przez Użytkownika z zobowiązań wobec pozostałych Użytkowników);
   8. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Właściciel zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika; 
   9. skorzystanie przez Właściciela z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
   10. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika.
  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do  niektórych funkcjonalności Konta, np. wyłączeniu możliwości składania Rezerwacji i Ofert, wystawiania ocen i opinii, dodawania Ogłoszeń, prowadzenia korespondencji prywatnych itp.
  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do wszystkich funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń, składanie Rezerwacji i Ofert oraz zawieranie umów o świadczenie Usług. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych umów, które Użytkownik obowiązany jest wykonać zgodnie z ich treścią.
  4. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Właściciela.
  5. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Właściciel cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.  Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika.
  6. Właściciel podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Użytkownika. Właściciel przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Właściciel może podjąć stosowną decyzję. Właściciel w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych równoznaczne jest z usunięciem Konta Użytkownika i wszystkich przypisanych do niego danych – traktowane jest to jako ostateczne rozwiązanie umowy z Użytkownikiem i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 15.2 lit. a) ppkt. viii-x Regulaminu.
  7. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika Właściciel przekazuje temu Użytkownikowi – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  8. W przypadku gdy Właściciel podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Właściciel:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
   3. może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Właściciel przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

 1. Uzasadnienie decyzji Właściciela o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Właściciela danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Właściciel nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
 2. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Właściciel zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 19 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Właściciela, przywraca on bez zbędnej zwłoki Użytkownikowi dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści w ramach Rultabulo.com, w tym w ramach Ogłoszenia, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do samodzielnego usunięcia tych treści, co nie narusza już zawartych na ich podstawie umów. 
 4. Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Usługobiorcę i Usługodawcę umów o świadczenie Usług.
 5. Zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
 6. PLASOWANIE OGŁOSZEŃ, USŁUGI DODATKOWE
 1. Właściciel może stosować w Rultabulo.com plasowanie Ogłoszeń, co polega na przypisywaniu określonym Ogłoszeniom wyższej pozycji niż pozostałym Ogłoszeniom zamieszczonym w Serwisie Internetowym. 
 2. Właściciel wskazuje główne parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń: 
  1. umieszczenie Ogłoszenia we właściwej kategorii,
  2. zastosowanie w tytule i treści Ogłoszenia wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych; 
  3. liczba opinii i średnia ocen Usługodawcy;
  4. jakość prezentacji Ogłoszenia, cechy wizualne Ogłoszenia oraz jego opis; 
  5. dodanie zdjęć w Ogłoszeniu, w tym liczba dodanych zdjęć.
 3. Parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń w Rultabulo.com mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Usługobiorcy znalezienie interesującej go Usługi, a z drugiej zwiększyć Usługodawcom szansę dotarcia ze swoimi Usługami do docelowej grupy odbiorców.
 4. Usługodawca może skorzystać z odpłatnych możliwości promowania swoich Ogłoszeń – opis, rodzaje i wpływ odpłatnego promowania na plasowanie Ogłoszeń określa Cennik.
 5. Właściciel ani inne podmioty trzecie w ramach Rultabulo.com nie oferują Usługobiorcom przy składaniu Rezerwacji i zawieraniu umów o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu żadnych usług dodatkowych, w tym produktów finansowych. Dodatkowe usługi w tym wypadku oznaczają usługi oferowane Usługobiorcy przed finalizacją transakcji w Serwisie dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowej Usługi oferowanej przez Usługodawcę.
 6. DOSTĘP DO DANYCH, DANE OSOBOWE
 1. Właściciel i Użytkownicy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Rultabulo.com lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Rultabulo.com: 
  1. Użytkownicy, którzy nie posiadają Konta w Serwisie Internetowym: dane ogólnodostępne w Rultabulo.com podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane zamieszczonych na Profilach oraz w Ogłoszeniach Użytkowników (np. imię i nazwisko/nazwa firmy, lokalizacja, opisy Usług); oceny i opinie wystawiane przez Użytkowników oraz inne możliwe dane zawarte w opisach poszczególnych Profili i Ogłoszeń dostępnych w Serwisie;
  2. Usługobiorcy: dane takie jak w pkt. 17.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo: dane podane przez niego na swoim Koncie oraz na Profilu; historia Rezerwacji i Ogłoszeń dodanych w Rultabulo.com; historia Ofert otrzymanych od Usługodawców; dane o Usługodawcach, z którymi zawarł umowę; historia korespondencji prywatnych z innymi Użytkownikami; informacja o wystawionych przez niego ocenach i opiniach; historia dokonanych w Rultabulo.com płatności; dane statystyczne dotyczące ilości wyświetleń jego Ogłoszeń w Rultabulo.com;
  3. Usługodawcy: dane takie jak w pkt. 17.1 lit. a) i b) powyżej, a dodatkowo: historia Ofert złożonych w Rultabulo.com; historia Rezerwacji otrzymanych od Usługobiorców; dane o Usługobiorcach, z którymi zawarł umowę; informacja o otrzymanych przez niego ocenach i opiniach; saldo środków oraz historia wypłat z Rultabulo.com; dane statystyczne dotyczące wyników sprzedaży Usług w Rultabulo.com;
  4. Właściciel Rultabulo.com: posiada dostęp do wszystkich danych każdego Użytkownika, w tym również takich, do których dostęp posiadają Użytkownicy (Usługobiorcy i Usługodawcy) zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Właściciela w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne,
  z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Właściciela).
 3. Usługodawca, który zawarł umowę o świadczenie Usług, staje się niezależnym administratorem otrzymanych za pomocą Rultabulo.com danych osobowych Usługobiorcy. Usługodawca obowiązany jest przestrzegać we własnym zakresie obowiązków informacyjnych wobec Usługobiorcy wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskuje za pomocą Rultabulo.com, w tym również nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do prawidłowego wykonania Usług, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. KONTAKT Z RULTABULO.COM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Rultabulo.com jest poczta elektroniczna (adres e-mail: info@rultabulo.com), za pośrednictwem której Użytkownicy mogą wymieniać z Właścicielem informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z Właścicielem również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Właściciela Rultabulo.com względem Użytkownika za działanie Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i świadczeniem Usług Elektronicznych Użytkownik może złożyć u Właściciela na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rultabulo.com.  
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Właściciel ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Jeżeli Właściciel nie ustosunkował się w powyższym terminie do reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem, uważa się, że uznał jego reklamację za uzasadnioną.
 5. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Niniejszy punkt 20. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawartej dotyczą prawa odstąpienia od umowy, które przysługuje Konsumentom zawierającym na odległość umowy z Właścicielem Rultabulo.com oraz Usługodawcami, którzy oferują swoje Usługi w Rultabulo.com jako przedsiębiorcy (dalej łącznie zwani: „przedsiębiorcami” lub „przedsiębiorcą”).
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przyczyn określonych w pkt. 20.6 oraz kosztów określonych w pkt. 20.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Właścicielem Rultabulo.com powinno zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Właściciela wskazanymi w Regulaminie. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą należy składać bezpośrednio u danego Usługodawcy, np. korzystając z jego danych kontaktowych zamieszczonych na Profilu Usługodawcy oraz w potwierdzeniu zawarcia umowy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług (w tym Usług Elektronicznych) rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; oraz (3) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 7. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
 8. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności. W przypadku umowy o świadczenie Usług, jeżeli środki te są nadal w posiadaniu Właściciela Rultabulo.com, Usługodawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela o otrzymanym oświadczeniu Konsumenta. Jeżeli oświadczenie Konsumenta trafiło bezpośrednio do Właściciela, Właściciel zwraca te środki Konsumentowi zgodnie z poniższym punktem Regulaminu oraz zawiadamia niezwłocznie Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 9. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności zrealizowanej za pomocą karty płatniczej lub kredytowej, zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy Konsumenta przypisany do tej karty.
 10. Zawarte w niniejszym punkcie 20. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Niniejszy punkt 21. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt 22. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Właścicielowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Właściciela.
 3. Właściciel jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Użytkownika do ich zmiany bądź usunięcia.
 4. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usług Elektronicznych przez Właściciela nie będą stanowiły podstawy dla Użytkownika do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił. 
 5. Właściciel nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. niezapowiedziane przerwy w dostawie prądu, ataki hackerskie, katastrofy naturalne, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Właściciela.
 6. Właściciel ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości poniesionych przez niego kosztów korzystania z Serwisu Internetowego za okres ostatniego roku, a w razie ich braku – nie więcej niż do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje nawet w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Użytkownika z Właścicielem. Właściciel ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.
 8. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 1. Właściciel dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Właściciela (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Rultabulo.com. Właściciel podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Właściciel obowiązany jest informować niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Właściciel podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Właściciel obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Rultabulo.com (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Właściciela. Właściciel obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywaną długość trwania planowanej przerwy.
 5. Właściciel nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
  w niniejszym punkcie 23. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek ustawowych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, jak i Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.
 6. PRAWA AUTORSKIE DO RULTABULO.COM ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Rultabulo.com jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela Rultabulo.com lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Rultabulo.com obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Rultabulo.com należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Rultabulo.com za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Rultabulo.com, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Właściciela Rultabulo.com oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zamieszczający w Rultabulo.com treści stanowiące utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Rultabulo.com. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Właścicielowi w związku z naruszeniem jej praw przez treści Użytkownika publikowane w Rultabulo.com, Użytkownik obowiązany jest współdziałać z Właścicielem w celu wyjaśnienia sytuacji, a w razie potrzeby również zwolnić Właściciela od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez tego Użytkownika naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Rultabulo.com treści, do których prawa autorskie lub inne  wymagane prawem zezwolenia przysługują temu Użytkownikowi, udzielona zostaje Właścicielowi nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez czas trwania umowy o korzystanie z usług Rultabulo.com) na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników Rultabulo.com oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Rultabulo.com za pośrednictwem profili Właściciela w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony internetowej Rultabulo.com oraz w mediach społecznościowych Rultabulo.com w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Właściciela w zakresie przewidzianym w pkt. 24.5 Regulaminu bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska / nazwy) Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Właściciela opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Użytkownikiem oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 24.5 Regulaminu.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany Regulaminu: 
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 25.2 lit. d) i e) Regulaminu. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Właścicielem przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
 3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu ma skutkować podniesieniem lub wprowadzeniem nowych opłat za korzystanie z Rultabulo.com, Użytkownik będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma także prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, wykonane i realizowane umowy.
 5. Właściciel Rultabulo.com może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 25.2 lit. b) Regulaminu, w przypadku gdy Właściciel:
 1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
 2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu                                   i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Rultabulo.com, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 3. W przypadkach, o których mowa pkt. 25.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Właściciel.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta zawierającego umowę z Właścicielem, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Właściciel gwarantuje w takim wypadku Konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

Subskrypcja

Do tej akcji wymagana jest aktywna subskrypcja, kliknij poniższy przycisk, aby wyświetlić dostępne plany.

rultabulo

FREE
VIEW